วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

บทที่ 7 สื่อในการจัดนิทรรศการ

สื่อในการจัดนิทรรศการ
องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ผู้ชมนิทรรศการ ได้รับการถ่ายทอดตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการคือ สื่อ ซึ่งได้แก่ วัสดุอุปกรณ์และวิธีการใดๆก็ตามที่ทำหน้าที่เนตัวกลางหรือภาหนะในการสื่อความหมายถ่ายทอดความรู้ความเขาใจความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์จากแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารซึ่งกันและกัน

ประเภทของสื่อในนิทรรศการ
สื่อที่นำมาใช้นิทรรศการสามารถจำแนกตามคุณสมบัติได้ 3 ประเภทได้แก่ สื่อวัสดุ สื่ออุปกรณ์ และสื่อกิจกรรม
1. สื่อวัสดุ (materials) ได้แก่สื่อขนากเล็กๆ มีน้ำหนักเบา บางทีเรียกว่า ซอฟท์แวร์ มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของผู้ชมนิทรรศการเป็นอย่างมาก
2. สื่ออุปกรณ์ (equipments) ได้แก่ สื่อใหญ่หรือสื่อหนัก บางที่เรียกว่า ฮาร์ดแวร์ เป็นสื่อประเภทเครื่องมืหรืออุปกรณ์ โดยส่วนประกอบเป็นเคื่องยนต์กลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
3. สื่อกิจกรรม (activities) ได้แก่กระบวนการนำเสนอความรรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดหรือข้มูลต่างๆด้วยการกระทำเป็นขั้นเป็นตอนเน้นให้ผู้ชมนิทรรศการมีส่วนร่วมในการแสดงออกหรือลงมือกระทำด้วยตนเอง

สื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางหรือภาหนะในการสื่อความหมายจากแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่ง สื่อที่ใช้ในนิทรรศการมีหลานชนิด แต่ละชนิดมีศักยภาพในการสือความหมายและถ่ายทอดเนื้อหาสาระแตกต่างกัน สื่อวัสดุที่นิยมใช้ได้แก่ แผ่นปลิ แผ่นพับ จุลสาร วารสาร ภาพโฆษณา แผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ หุ่นจำลอง ของจริงและสื่อวัสดุอิเล็คทรอนิกส์
สื่อที่จำเป็นในการจัดนิทรรศการได้แก่ อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง ได้แก่ เครื่องขยายเสียงและสื่ออุปกรณ์ประเภทเครื่องฉาย ส่วนสื่อกิจกรรมที่นิยมใช้ ได้แก่ การบรรยาย กานประชุมสัมมนา การสาธิต การแสดงบทบาทสมมุติ สถานการณ์จำลอง การเล่นเกม การแสดงและการละเล่น การจัดประกวด และการแข่งขันทักษะต่างๆ
การใช้สื่อในนิทรรศการควรเลือกให้เหมาะสมกับคุณลักษณะและองค์ประกอบของงานสื่อทุกประเภทควรตอบสนองวัตถุประสงค์ของการจัดงานและควรเนเอกภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: